run stream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

run stream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm run stream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của run stream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • run stream

  * kỹ thuật

  dòng dữ liệu vào

  hàng công việc

  luồng vào

  toán & tin:

  chuỗi công việc

  dòng thực hiện (công việc)