roof pitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof pitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof pitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof pitch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof pitch

    * kỹ thuật

    độ dốc mái