ring up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ring up

  * kinh tế

  dây nói

  ghi số tiền bán hàng (lên máy thu ngân)

  gọi dây nói

  gọi điện thoại

  liên lạc bằng điện thoại (cho ai)

  * kỹ thuật

  gọi (điện thoại)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ring up

  to perform and record a sale on a cash register

  Sally rang up Eve's purchase of tomatoes