ring head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ring head

    * kỹ thuật

    đầu hình vòng