ringspot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ringspot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ringspot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ringspot.

Từ điển Anh Việt

  • ringspot

    * danh từ

    bệnh đốm

    cabbage ringspot: bệnh đồm cải bắp