ring girl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring girl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring girl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring girl.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ring girl

    a young woman who holds up cards indicating the number of the next round at prize fights

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).