ring off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ring off

    * kỹ thuật

    báo hết đàm thoại