ring sling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring sling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring sling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring sling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ring sling

    * kỹ thuật

    dây vòng