ring oiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ring oiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ring oiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ring oiler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ring oiler

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vành tra dầu