pie slice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pie slice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pie slice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pie slice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pie slice

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    biểu đồ hình quạt