oyster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster.

Từ điển Anh Việt

 • oyster

  /'ɔistə/

  * danh từ

  (động vật học) con hàu

  miếng lườn gà

  as dumb as an oyster

  câm như hến

  * nội động từ

  đi bắt sò

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • oyster

  * kinh tế

  bê nguyên con

  con sò

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • oyster

  marine mollusks having a rough irregular shell; found on the sea bed mostly in coastal waters

  a small muscle on each side of the back of a fowl

  gather oysters, dig oysters

  Similar:

  huitre: edible body of any of numerous oysters