oyster-shell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster-shell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster-shell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster-shell.

Từ điển Anh Việt

  • oyster-shell

    * danh từ

    vỏ sò