oyster fishery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster fishery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster fishery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster fishery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oyster fishery

    * kinh tế

    nghề bắt sò