oyster juice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster juice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster juice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster juice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oyster juice

    * kinh tế

    nước ép sò