oyster-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster-fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • oyster-fish

    * kinh tế

    bãi (cá)

    vũng

Từ điển Anh Anh - Wordnet