oyster cracker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oyster cracker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oyster cracker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oyster cracker.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • oyster cracker

    a small dry usually round cracker

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).