heart of dixie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

heart of dixie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm heart of dixie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của heart of dixie.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • heart of dixie

    Similar:

    alabama: a state in the southeastern United States on the Gulf of Mexico; one of the Confederate states during the American Civil War

    Synonyms: Camellia State, AL

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).