camellia state nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

camellia state nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm camellia state giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của camellia state.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • camellia state

    Similar:

    alabama: a state in the southeastern United States on the Gulf of Mexico; one of the Confederate states during the American Civil War

    Synonyms: Heart of Dixie, AL

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).