great britain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great britain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great britain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great britain.

Từ điển Anh Việt

  • great britain

    * danh từ

    nước Anh, Anh quốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet