great lakes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great lakes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great lakes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great lakes.

Từ điển Anh Việt

  • great lakes

    * danh từ, pl

    năm hồ lớn nằm giữa Canada và Mỹ, Ngũ đại hồ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • great lakes

    a group of five large, interconnected lakes in central North America