great powers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great powers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great powers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great powers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • great powers

    * kinh tế

    các cường quốc