great bear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great bear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great bear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great bear.

Từ điển Anh Việt

  • great bear

    * danh từ

    chòm sao gấu lớn, đại hùng tinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • great bear

    a constellation outside the zodiac that rotates around the North Star

    Synonyms: Ursa Major