great schism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great schism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great schism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great schism.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • great schism

    the period from 1378 to 1417 during which there were two papacies in the Roman Catholic Church, one in Rome and one in Avignon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).