great dog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great dog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great dog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great dog.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • great dog

    Similar:

    canis major: a constellation to the southeast of Orion; contains Sirius

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).