great-power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

great-power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm great-power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của great-power.

Từ điển Anh Việt

  • great-power

    * danh từ

    cường quốc