fred sanger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fred sanger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fred sanger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fred sanger.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fred sanger

    Similar:

    sanger: English biochemist who determined the sequence of amino acids in insulin and who invented a technique to determine the genetic sequence of an organism (born in 1918)

    Synonyms: Frederick Sanger

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).