frederic william maitland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederic william maitland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederic william maitland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederic william maitland.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederic william maitland

    Similar:

    maitland: English historian noted for his works on the history of English law (1850-1906)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).