fredericksburg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fredericksburg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fredericksburg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fredericksburg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fredericksburg

    a town in northeastern Virginia on the Rappahannock River

    an important battle in the American Civil War (1862); the Union Army under A. E. Burnside was defeated by the Confederate Army under Robert E. Lee

    Synonyms: Battle of Fredericksburg

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).