frederick carleton lewis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederick carleton lewis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederick carleton lewis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederick carleton lewis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederick carleton lewis

    Similar:

    lewis: United States athlete who won gold medals at the Olympics for his skill in sprinting and jumping (born in 1961)

    Synonyms: Carl Lewis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).