frederick moore vinson nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederick moore vinson nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederick moore vinson giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederick moore vinson.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederick moore vinson

    Similar:

    vinson: United States jurist who served as chief justice of the Supreme Court (1890-1953)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).