frederick jackson turner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederick jackson turner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederick jackson turner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederick jackson turner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederick jackson turner

    Similar:

    turner: United States historian who stressed the role of the western frontier in American history (1861-1951)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).