frederick barbarossa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederick barbarossa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederick barbarossa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederick barbarossa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederick barbarossa

    Similar:

    frederick i: Holy Roman Emperor from 1152 to 1190; conceded supremacy to the pope; drowned leading the Third Crusade (1123-1190)

    Synonyms: Barbarossa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).