frederick i nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederick i nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederick i giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederick i.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederick i

    son of Frederick William who in 1701 became the first king of Prussia (1657-1713)

    Holy Roman Emperor from 1152 to 1190; conceded supremacy to the pope; drowned leading the Third Crusade (1123-1190)

    Synonyms: Frederick Barbarossa, Barbarossa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).