frederic william goudy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frederic william goudy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frederic william goudy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frederic william goudy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • frederic william goudy

    Similar:

    goudy: United States printer noted for designing typefaces (1865-1947)

    Synonyms: Frederic Goudy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).