fredholm equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fredholm equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fredholm equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fredholm equation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fredholm equation

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phương trình Fredholm