fred astaire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fred astaire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fred astaire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fred astaire.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fred astaire

    Similar:

    astaire: United States dancer and cinema actor noted for his original and graceful tap dancing (1899-1987)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).