fly on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fly on

    continue flying

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).