fly-flap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly-flap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly-flap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly-flap.

Từ điển Anh Việt

  • fly-flap

    /fly-flap/

    * danh từ

    cái vỉ ruồi