fly-net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly-net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly-net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly-net.

Từ điển Anh Việt

  • fly-net

    /fly-net/

    * danh từ

    lưới ruồi (cho ngựa)