flyblown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flyblown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flyblown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flyblown.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flyblown

  spoiled and covered with eggs and larvae of flies

  flyblown meat

  a sack of maggoty apricots

  Synonyms: maggoty

  foul and run-down and repulsive

  a flyblown bar on the edge of town

  a squalid overcrowded apartment in the poorest part of town

  squalid living conditions

  sordid shantytowns

  Synonyms: squalid, sordid

  especially of reputation

  a flyblown reputation

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).