fly ash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly ash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly ash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly ash.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fly ash

    fine solid particles of ash that are carried into the air when fuel is combusted

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).