fly-hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly-hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly-hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly-hook.

Từ điển Anh Việt

  • fly-hook

    * danh từ

    lưỡi câu cắm ruồi giả