fly (-wheel) sheave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly (-wheel) sheave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly (-wheel) sheave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly (-wheel) sheave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fly (-wheel) sheave

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vôlăng