flower power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flower power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flower power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flower power.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flower power

    a counterculture of young people in the US during the 1960s and 70s

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).