flower pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flower pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flower pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flower pot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flower pot

    * kỹ thuật

    lọ hoa