flower-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flower-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flower-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flower-bed.

Từ điển Anh Việt

  • flower-bed

    /flower-bed/

    * danh từ

    luống hoa