flowering fern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flowering fern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flowering fern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flowering fern.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flowering fern

    Australasian fern with clusters of sporangia on stems of fertile fronds

    Synonyms: Helminthostachys zeylanica

    any fern of the genus Osmunda: large ferns with creeping rhizomes; naked sporangia are on modified fronds that resemble flower clusters

    Synonyms: osmund

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).