flowering hazel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flowering hazel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flowering hazel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flowering hazel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flowering hazel

    Similar:

    winter hazel: any of several Asiatic deciduous shrubs cultivated for their nodding racemes of yellow flowers that appear before the leaves

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).