flowering crab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flowering crab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flowering crab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flowering crab.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flowering crab

    Similar:

    bechtel crab: derived from the Iowa crab and cultivated for its large double pink blossoms

    southern crab apple: small tree or shrub of southeastern United States; cultivated as an ornamental for its rose-colored blossoms

    Synonyms: Malus angustifolia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).