flower garden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flower garden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flower garden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flower garden.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flower garden

    * kỹ thuật

    vườn hoa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flower garden

    a garden featuring flowering plants